• Jong en oud samen aan het bewegen
 • Leren in de natuur
 • Eten in je stamgroep
 • Dagopening
 • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

PESTBELEID

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Door regels en afspraken met elkaar te maken kun je elkaar daar ook op aanspreken. Pesten voorkomen door preventief te werken.

Tijdspad

Preventief: werken aan een goed sociaal klimaat binnen de school
Oplossingsgericht: wat te doen bij pestgedrag
Consequenties: maatregelen bij voortdurend pestgedrag

Inhoud

Plagen of pesten
Deze begrippen worden regelmatig door elkaar gebruikt. Toch bestaat er een duidelijk verschil. Plagen zie je vaak bij mensen die elkaar wel mogen. Men neemt elkaar in de maling, zonder dat er een dreigende situatie ontstaat. Men haalt een grapje bij elkaar uit. Een beetje plagen kan zelfs de sfeer verbeteren. Plagen en humor gaan hand in hand en dan is er een gelijkwaardige situatie. Bij pesten is er een duidelijk slachtoffer en een dader en is er sprake van een ongelijkwaardige situatie. De dader heeft de intentie om het slachtoffer te beschadigen. Het gedrag van de dader is (be)dreigend. Het slachtoffer wordt beschadigd en kan zich vaak niet verweren zonder opnieuw aangepakt te worden.

Pesten voorkomen
Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste, pester en de zwijgende groep), stamgroepsleiders, teamleden en ouders/verzorgers.
De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Of pesten nu wel of niet aan de orde is, pesten zal gedurende het schooljaar regelmatig aan de orde moeten komen. Stamgroepsleiders houden goed toezicht in gangen, bij kapstokken, bij wc’s en in de kleedkamers bij gym en zwemmen. Vooral bij start en einde schooltijd. De school zorgt dat er vanaf begin tot einde van pauzes voldoende toezicht is op het plein. Elke stamgroepsleider is verantwoordelijk voor alle leerlingen op school, het aanspreken van leerlingen die niet in jouw groep zitten is dan ook de normaalste zaak bij ons op school. Als pesten optreedt, moeten stamgroepsleiders en andere teamleden dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.
Voorbeeldgedrag van leerkrachten is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van teamleden, ouders/verzorgers en leerlingen wordt niet getolereerd. Teamleden horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.
We verwachten van ouders dat als ze vermoeden dat hun kind gepest wordt, dit melden bij de stamgroepsleider en andersom ook. Op onze school is een vertrouwenspersoon speciaal voor de kinderen aangesteld. Dit is juf Akke Busman (remedial teacher op onze school). De kinderen weten dat ze een briefje met een vraag, probleem of klacht in het brievenbusje bij haar werkkamer kunnen doen. Zij gaat altijd met die kinderen praten en zoekt samen met hen naar een oplossing.

Wat is pestgedrag

 • iemand uitschelden of schreeuwen
 • iemand schoppen of slaan
 • iemand beledigen wegens sekse, geaardheid, geloof, ras , fysieke en/of geestelijke beperking
 • iemand stelselmatig uitsluiten
 • iemand kleineren
 • iemand stelselmatig een bijnaam geven
 • cyberpesten via social media, e-mail of mobiele telefoon
 • bezittingen afpakken
 • iemand buiten school opwachten
 • regelmatig opmerkingen maken over kleding
 • iemand regelmatig ergens de schuld van geven
 • regelmatig zogenaamde leuke opmerkingen of grapjes uithalen maken tegen/over iemand


Signalen die kunnen duiden op pesten:

 • vaak alleen in pauzes
 • tijdens de pauzes bij de pleinwacht gaan staan
 • een spel is “toevallig” al begonnen als hij/zij eraan komt
 • vaak alleen met jongere kinderen spelen
 • niet naar buiten willen op school
 • ideeën van diegene worden nooit serieus genomen
 • roddelen in de stamgroep
 • als een kind niet naar school wil
 • huilen
 • buikpijn
 • gauw boos of prikkelbaar of heel erg in zichzelf gekeerd
 • als een kind niet meer wordt uitgenodigd op feestjes
 • als anderen alles “stom” vinden van diegene


Binnen onze school gelden dan de volgende basisregels:

 • wij accepteren elkaar zoals we zijn in geslacht, geaardheid, geloof, ras, fysieke en/of geestelijke beperking
 • wij onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld en/of seksuele intimidatie
 • wij pesten niet
 • we komen niet aan andermans spullen tenzij je toestemming hebt
 • wij vernielen niets
 • wij tolereren geen wapenbezit
 • wij tolereren ook geen pesten of agressie via sociale en digitale media
 • stop is STOP


Hiernaast gelden de volgende afspraken:

Stap 1: Er eerst zelf uit zien te komen, stop zeggen als je wil dat diegene ophoudt.
Stap 2: Als je er als leerling niet uitkomt, of diegene stopt niet dan heb je het recht en de plicht het probleem aan je stamgroepsleider te zeggen of aan de juf of meneer die bij je in de buurt is (plein, gang) Elke leerling is verantwoordelijk voor wat er gebeurt, ook de zwijgende meerderheid. Je hebt dus altijd de plicht pesterijen te melden, dit is geen klikken. Ook wanneer een ouder iets signaleert heeft hij/zij het recht en de plicht om dit te melden aan de stamgroepsleider van je kind.
Stap 3: De stamgroepsleider gaat een gesprek met de betrokkenen aan om de gebeurtenissen te bespreken. Ze proberen er dan samen uit te komen door de ruzie/pesterij op te lossen en afspraken met ze te maken. Gebeurt dit vaker met een kind dan volgen sancties (zie organisatie)
Stap4: Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de stamgroepsleider duidelijk stelling, neemt hij/zij contact op met de ouders en volgen er sancties. Zie organisatie.

Organisatie

Als er sprake is van pesten dan zijn de volgende sancties van toepassing:

Stap 1: als het eenmalig gebeurt zal de meester/juf dit bespreken met de leerling en er vanuit gaan dat dit niet weer gebeurt. Leerling biedt onder begeleiding van de stamgroepsleider of degene die er op dat moment bij betrokken is van school excuses aan de gepeste. Bij moedwillig iets stuk maken neemt de stamgroepsleider contact op met de ouders van de vernieler.

Stap 2: als een kind meerdere malen betrokken is bij pesterijen of het gebeurde is buiten proporties, zal er een gesprek zijn met de leerling, leerling biedt excuses aan, zal de stamgroepsleider van alle betrokkenen een notitie maken in de stamgroepsmap (dossiervorming) en zal er contact worden opgenomen met de ouders. De leerkracht heeft naast het gesprek verschillende mogelijkheden om met de pester om te gaan:

 • een schriftelijke opdracht geven over het gebeurde
 • afspraken maken over gedragsveranderingen
 • met behulp van een kanjerkaart goed gedrag belonen
 • eventueel (afhankelijk van de situatie) een pauze binnen laten blijven


Ook de ouders van de gepeste worden door de stamgroepsleider ingelicht, niet om over de pester te informeren maar puur uit zorg. Afhankelijk van de leerling en de historie kan hier eventueel een hulptraject mee worden opgestart. Aangestuurd door de stamgroepsleider met eventuele hulp van de CPO.

Wanneer er sprake is van overmatig of buiten proporties cyberpesten dan neemt de stamgroepsleider contact op met de ouders van de pester en de gepeste, puur om te informeren. Dat geldt ook andersom. Wij ondernemen als school zelf geen actie wanneer dit buiten school om gebeurt maar informeren wel en willen zelf ook graag geïnformeerd worden hierover.

Stap 3: als de pesterijen doorgaan zal er een gesprek plaats vinden met de leerling, de stamgroepsleider en de ouders/verzorgers. Hier worden duidelijke afspraken gemaakt. De stamgroepsleider houdt de ouders op de hoogte en andersom.

Stap 4: als er geen verbetering optreedt en het pesten doorgaat zal er een gesprek plaatsvinden met de leerling, de ouders , de stamgroepsleider en de CPO. Hier worden afspraken gemaakt die door alle partijen wordt ondertekend en vastgelegd in een contract (dossiervorming). De stamgroepsleider zal elke week contact opnemen met de ouders over de vorderingen en er zal één keer in de twee weken een evaluerend gesprek zijn met de leerling, ouders en stamgroepsleider. Ook zal de school aangeven dat ze gaat zoeken naar externe hulp.

Stap 5: als een leerling zich niet aan het contract houdt en toch blijft pesten zodat de veiligheid van andere kinderen in gevaar komt , zal een leerling in overleg met de CPO, de directie en de ouders, voor bepaalde tijd worden geschorst. Schorsing houdt in dat er wordt afgesproken met ouders, directie en stamgroepsleider; hoe lang de schorsing duurt, wat voor werk de leerling mee naar huis krijgt, wanneer dat werk op school moet worden ingeleverd en er wordt een volgende afspraak gepland. Ook zal de school de leerplichtambtenaar inlichten. Als een kind weer op school toegelaten wordt is dit onder voorwaarde van een aantal afspraken.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl