• Jong en oud samen aan het bewegen
 • Leren in de natuur
 • Eten in je stamgroep
 • Dagopening
 • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

BELEID GESCHEIDEN OUDERS

Het betreft informatie en gang van zaken over gescheiden ouders op onze school.

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.

Wat zegt de wet?

Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag over het kind blijven uitoefenen. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste ouder de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. Vorderingen van het kind moeten worden verstrekt. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter zelf om moeten vragen. Dit hoeft de school niet uit zichzelf te doen. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.

De niet met het gezag belaste ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het gaat hier alleen om belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventuele sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Indien de desbetreffende ouder het hier niet mee eens is, kan hij/zij een verzoek indienen bij de rechtbank.

De afspraken zoals die bij ons op school gelden

 • wanneer ouders gaan scheiden, lichten zij de school in
 • ouders geven het woonadres door, geven aan bij wie het kind woont, hoe de bezoekregeling/het co-ouderschap geregeld is en wie het wettelijk gezag heeft over het kind
 • de ouder bij wie het kind woont is de eerste aanspreekpersoon van de school. Is dit bijvoorbeeld door co-ouderschap anders geregeld dan wordt dit met de stamgroepsleider van het kind duidelijk doorgesproken
 • voor ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten worden beide ouders uitgenodigd, als zij beiden de zeggenschap over het kind hebben
 • in principe is er één oudergesprek met beide ouders


Wanneer er problemen zijn tussen de ouders onderling

Uiteraard bevorderen wij als school het principe dat beide ouders samen op een oudergesprek komen. Wanneer er echter tussen de ouders problemen zijn in de communicatie, is er met beide ouders apart een gesprek over hun kind.

 • ouders geven aan bij de stamgroepsleider van hun kind dat ze graag een gesprek apart willen hebben over hun kind
 • ouders zorgen er zelf voor dat ze allebei intekenen voor een gesprek. Bij gesprekken op uitnodiging zal de stamgroepsleider beide ouders hiervoor apart uitnodigen
 • beide ouders hebben de mogelijkheid om los van de bestaande oudergesprekken een gesprek aan te vragen bij de stamgroepsleider van hun kind
 • wanneer een ouder niet op een gesprek aanwezig kan zijn mag hij/zij met een ondertekend mandaat zijn/haar huidige partner naar het gesprek laten gaan


Wanneer één van de ouders aangeeft dat het kind niet door de andere ouder opgehaald mag worden, moet er een kopie bij ons op school liggen van de beschikking. De rechtbank moet uitspraak gedaan hebben over deze kwestie en dus vader of moeder zal met een kopie van deze beschikking dit moeten aantonen. Dan is ’t voor de school afdoende duidelijk.

Plichten van gescheiden ouders

De plichten van de ouders zijn bedoeld om het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen op school te waarborgen.

 • ouders geven adreswijzigingen zelf tijdig door aan onze administratie
 • ouders geven een eventuele bezoekregeling, haal en breng schema’s tijdig door aan de stamgroepsleider van hun kind
 • ouders bedreigen elkaar niet fysiek en verbaal in de school of op het terrein van de school
 • ouders bespreken hun onderlinge problemen niet op het schoolterrein
 • ouders vallen andere ouders niet lastig met hun onderlinge problemen
 • ouders die problemen ervaren in de communicatie met de school, maken een afspraak met de stamgroepsleider van hun kind. Mochten zij er samen niet uitkomen, dan volgt een gesprek met de ouder, stamgroepsleider en iemand van de directie. Alle betrokkenen kunnen hiervoor initiatief nemen

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl