• Jong en oud samen aan het bewegen
 • Leren in de natuur
 • Eten in je stamgroep
 • Dagopening
 • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

MEDIABELEID

Mediabeleid; richtlijnen die wij hebben afgesproken betreft media.  

Algemene afspraken betreffende AVG/privacywet staan beschreven in onze schoolgids. Daar vindt u alle afspraken die we als school hebben gemaakt. 

 • Sociale media/Website  
 • Social Schools 
 • Mediawijs 
 • Emailverkeer 
 • Nieuwe media 
 • Registratie en controle 
 • Regels en afspraken voor ouders en leerlingen 
 • Sancties en gevolgen voor medewerkers, ouders en leerlingen 


Sociale media/Website 

Sociale media is niet meer weg te denken in de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen, ouders en alle belanghebbenden rondom onze school. 

Wij zien het als onze (gedeelde) verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten, maar ook de nadelen bespreekbaar te maken. Wij zijn als school zelf niet actief op sociale media. Wij hebben wel een website, die algemene informatie biedt over onze school. www.stlukas.nl  

 • De website biedt algemene informatie over onze school. 
 • De website biedt specifieke informatie voor betrokkenen van de school en ook de schoolgids is daar te vinden. 
 • Op de website staan foto’s van schoolactiviteiten achter een code. 


Werkwijze 

 • De Lukasschool zorgt ervoor dat de informatie op onze website recent is, door dit regelmatig bij te werken.  
 • De administratie (Alette Wubs) en de ICT-coördinator (Natasja Takes) zijn verantwoordelijk voor het draaien en onderhouden van de website. Zij zorgen samen dan ook voor het Website beheer.  
 • Informatie van derden valt onder de verantwoordelijkheid van de website beheerders. 


Privacy 

 • Bij de inschrijving van een kind op onze school wordt aan de ouders/verzorgers toestemming gevraagd voor het publiceren van foto’s, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties (kamp, vieringen e.d.) op de website van de school. In dit geval de website en foto’s op de website achter een code. 
 • Wanneer de BMS (stichting waar wij bij aangesloten zijn) foto’s/film opnames e.d. van ons willen gebruiken, worden ouders/verzorgers alsnog om toestemming gevraagd. Ook al hebben ze toestemming gegeven voor schooleigen media gebruik.  
 • Wanneer een betrokkene achteraf bezwaar maakt tegen gepubliceerde informatie zal de website beheerder deze informatie, na overleg, (laten) aanpassen of (laten) verwijderen. 
 • Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht. 
 • Naar aanleiding van bovenstaande blijven we in overleg met teamleden, ouders en MR om ons te blijven verbeteren. 


Medewerkers en sociale media 

 • Onze medewerkers zijn zich ervan bewust dat zij ambassadeurs zijn van onze school. De integriteit van de berichten en/of foto’s op sociale media is essentieel en vanzelfsprekend.  
 • Het plaatsen van berichten/foto’s op de website wordt beheerd door de administratie.  
 • Medewerkers weten welke kinderen niet op de foto mogen en zullen daar ook rekening mee houden. 
 • Privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de school. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die, op wat voor manier dan ook, te maken heeft met onze school, dient de medewerker te vermelden dat hij/zij werkzaam is op onze school. 
 • Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met de directie om de te volgen strategie te bespreken. 


Social Schools 

Social Schools is een online communicatieplatform tussen school en ouders waar wij als school gebruik van maken. Naast gebruik op een computer is een app ontwikkeld die te gebruiken is door school en door ouders.  

 • Alle informatie van school naar ouders en van ouders naar school gaat via Social Schools. Wanneer u iets persoonlijks of een uitgebreider onderwerp wilt bespreken, kan dat natuurlijk altijd persoonlijk, telefonisch of per mail.  
 • Wanneer u in een noodsituatie de directie wil spreken na schooltijd of in het weekend kan dat ook via een persoonlijk bericht in Social Schools. Zij ziet dan uw bericht en kan wanneer nodig contact met u opnemen. 
 • Via Social Schools kunt u groepsberichten sturen en persoonlijke berichten. De groepsberichten komen ook bij directie, administratie en de ICT-coördinator binnen. Persoonlijke berichten alleen bij de betreffende persoon.  
 • Via Social Schools meldt u uw kind ziek/afwezig en kunt u een aanvraag voor verlof doen. Deze meldingen komen ook bij de directie binnen. 
 • In Social Schools kunt u ook aangeven of uw kind wel of niet op de foto/video mag 
 • Social Schools biedt ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld het inschrijven van oudergesprekken.  
 • De ouder kan zelf bepalen welke persoonlijke gegevens hij op Social Schools wil delen.  
 • Ook is een agenda toegevoegd, hierin staan de activiteiten van het hele schooljaar. 


Werkwijze 

 • Wanneer een nieuwe leerling officieel is ingeschreven krijgen de ouders een inlogcode om in te kunnen loggen in Social Schools.  
 • Via Social Schools worden kinderen afgemeld wegens ziekte of andere omstandigheden. Stamgroepsleiders, administratie en directie krijgen dan deze melding. 
 • Willen ouders een vraag stellen, een mededeling doen of een opmerking maken over schoolse zaken, dat kan ook via Social Schools. 
 • Wanneer kinderen worden uitgeschreven wordt het account automatisch verwijderd. 
 • We zien als school graag dat alle communicatie via Social Schools gaat. Op die manier kunnen we mailverkeer beperken en komt een bericht sneller bij de juiste persoon terecht. 


Privacy 

 • Je bepaalt zelf als gebruiker van Social Schools welke gegevens je wilt delen en/of openbaar maakt. 
 • De school deelt geen gegevens van anderen die niet op Social Schools staan. 
 • Mocht een ouder gegevens nodig hebben, dan wordt via school eerst de andere ouder hierom gevraagd. 
 • Ook hierbij geldt; kinderen komen alleen op de foto wanneer daar toestemming voor is gegeven. 


Mediawijs 

De school heeft verschillende mediafaciliteiten. Hierdoor kunnen er beelden en programma’s de school binnenkomen die wij ongeschikt achten voor onze leerlingen. Zoals uitingen van geweld, seks en racisme. We hanteren hierbij de kijkwijzer die ook voor televisieprogrammama’s geldt. Als school vinden we het belangrijk om leerlingen hier een eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. We leren kinderen hoe ze om moeten gaan met het internet en wat wel en niet wenselijk is. Mediawijsheid van Kidsweek is hiervoor een mooi middel dat standaard ingezet wordt in de bovenbouw met elk jaar 10 digibord lessen. In de middenbouw kunnen deze lessen opgepakt worden wanneer nodig. 

Daarnaast besteden we in de dagelijkse omgang met de kinderen regelmatig aandacht aan mediawijs zijn. Als een kind informatie tegenkomt waar het zich ongemakkelijk bij voelt, dient het gemeld te worden bij de stamgroepsleider.  

Afspraken internetgebruik 

 • Om te zorgen dat het internetgebruik op een zo veilig mogelijke manier gebeurt, hebben we de volgende afspraken opgesteld: 
 • Er mag alleen op internet gewerkt worden als het een schoolopdracht betreft en als de stamgroepsleider toezicht houdt. 
 • Het internet mag gebruikt worden voor opdrachten passend bij methodes die wij gebruiken, zoals bijvoorbeeld Nieuwsbegrip en Trefwoord, het raadplegen van bronnen, het zoeken naar informatie en het spelen van leerspelletjes via Ambrasoft bijvoorbeeld. 
 • Overige redenen altijd in overleg met de stamgroepsleider. 
 • Wanneer een kind op school vervelende, kwetsende of discriminerende berichten naar een ander kind stuurt wordt door de stamgroepsleider een gesprek aangegaan met ouders en kind. Gebeurt dit in de thuissituatie, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders. Ervaring leert ons wel dat de gevolgen van een dergelijk voorval op school te merken zijn. Afhankelijk van de situatie zal een stamgroepsleider daar wel of niet aandacht aan besteden. 
 • De stamgroepsleiders bespreken WhatsApp gebruik naar behoefte. De stamgroepsleider speelt daarbij in op wat er in de groep en daarbuiten op groeps appen gebeurt. Het gebruik en deelname aan een WhatsApp groep door een leerling is de verantwoordelijkheid van de leerling zelf en school verwacht daarin dat de ouders hun kind daarin begeleiden. In de bovenbouw is dit punt een onderdeel van de informatieavond in april. 
 • Een stamgroepsleider neemt niet deel aan groepsappen (uitgezonderd in een tijdelijke app vanwege kamp) 


Mediagebruik bespreken met kinderen 

Elk jaar worden deze mediarichtlijnen besproken met de kinderen. Zeker met de bovenbouw, bij de middenbouw afhankelijk of dat daar speelt. Dit onderwerp is een onderdeel van de gouden weken, de eerste weken van het nieuwe schooljaar.  
Bij het niet houden aan de afspraken worden de volgende maatregelen genomen: 

 • Een leerling wordt de toegang tot internet/computer ontzegd en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 
 • De duur van het niet mogen gebruiken van internet/computer wordt door de stamgroepsleider bepaald. 
 • Bij herhaling worden er, in overleg met de directie, passende maatregelen genomen. 


Emailverkeer en ouderportaal 

De school bezit een e-mailadres van de ouders/verzorgers. Dit adres wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden; informatieverstrekking van de school naar de ouders/verzorgers over school gerelateerde zaken en voor aanmelding in Social Schools.  Wanneer er ouders zijn die geen mailadres willen aanleveren krijgen zij de informatie op papier. 

 • Er wordt naar gestreefd om algemene informatie zoveel mogelijk te bundelen en deze via de Lukasinfo elke week te verspreiden. Elke donderdag komt er via Social Schools een Lukasinfo uit. 
 • Er wordt naar gestreefd om informatie die thuishoort in een persoonlijk gesprek niet via de e-mail te communiceren. Dit omdat er bij een mailwisseling geen directe interactie is tussen zender en ontvanger, waardoor gemakkelijk misverstanden kunnen ontstaan. 


Emailverkeer richting ouders/verzorgers 

 • De bij de school geregistreerde e-mailadressen van de ouders/verzorgers worden niet zonder toestemming van de betrokken ouders/verzorgers verstrekt aan derden buiten school om. 
 • Met ouders wordt via de mail gecommuniceerd d.m.v. de schoolmailadressen van de medewerker. Een ouder of andere betrokkene die een bericht heeft gestuurd, mag binnen een week een antwoord verwachten. Mailadressen van het team: voornaam.achternaam@stlukas.nl, directie@stlukas.nl, administratie@stlukas.nl 
 • Wanneer er over leerlingen/ouders/andere betrokkenen wordt gemaild moet er gelet worden op privacy gevoeligheid. Namen worden daarom alleen als initiaal geschreven (Bijvoorbeeld L. P.) Daarnaast wordt alles onder bcc verstuurd. 


Emailverkeer personeel onderling 

 • Alle informatie wat school gerelateerd is gaat via de schoolmail. 
 • Werknemers controleren hun werkmail regelmatig. De werknemer is hier zelf verantwoordelijk voor.  


Nieuwe media 

Door de razendsnelle ontwikkelingen in de mobiele telefonie, iPads, tablets en allerlei andere portable apparaten komen we hier op school daar ook mee in aanraking. We kunnen dat met angst en beven tegemoetzien of we kunnen er ons voordeel mee doen. Als we het maar op de juiste manier inzetten en ons er bewust van zijn dat het ook risico’s met zich mee kan brengen. Zoals het foto’s en films maken met onze mobiele telefoon. Dat materiaal kan dan weer worden verspreid en daarmee komt de privacy van kinderen en personeel in gevaar. Dus zullen we hier samen duidelijke afspraken over moeten maken: 

 • Alleen leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) mogen hun mobiele telefoon en/of smartwatch mee naar school nemen, maar ’s morgens direct in de kluis van de stamgroep doen. Voordat ze naar huis gaan halen ze de mobiel/smartwatch er weer uit. Wanneer de mobiele telefoon/smartwatch gebruikt wordt voor lesdoeleinden geeft de stamgroepsleider daar toestemming voor. 
 • Wanneer deze afspraken niet worden nageleefd neemt de stamgroepsleider de telefoon in en geeft die aan het einde van de dag terug. Wanneer dit vaker voorkomt, wordt de telefoon bij de directeur gebracht en kan de leerling hem samen met zijn/haar ouder/verzorger ophalen. Dan zal tegelijkertijd een gesprek zijn waarin de nodige maatregelen worden genomen.  
 • School en/of stamgroepsleiders zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of ontvreemding van in bewaring gegeven eigendommen van leerlingen. 
 • Op school hanteren we de richtlijnen van de Kijkwijzer voor leerprogramma’s en films. 
 • Voor wat betreft telefonie; op school mogen leerlingen, indien noodzakelijk, na toestemming gebruik maken van de schooltelefoon. Dit geldt niet voor speelafspraken. 
 • De bij school geregistreerde mobiele nummers van betrokkenen van de school worden niet zonder toestemming van de betrokkenen verstrekt aan derden buiten school om. 


Registratie en controle 

 • Internetverkeer 
  Binnenkomend en uitgaand internetverkeer wordt gecontroleerd op virussen. Het merendeel wordt automatisch tegengehouden en verwijderd.
  Indien toch een virusmelding op het beeldscherm verschijnt, dient de ontvanger dit direct te melden bij de ICT-coördinator, de leerkracht of administratie. Zij bepalen wanneer het werken op de computer weer gestart mag worden. 
 • De school werkt in een beschermde digitale leeromgeving. Ons uitgangspunt daarbij is; veilig en verantwoord internetgebruik voor al onze kinderen en collega’s. Ongewenste sites en informatie over bijvoorbeeld seks, geweld en discriminatie zijn uitgefilterd. De digitale leeromgeving waar de kinderen in werken is gefilterd zodat bij alles wat de kinderen gaan opzoeken op het internet over bijvoorbeeld seks, discriminatie of geweld, niet gevonden gaat worden. 


Regels en afspraken voor leerlingen 

Deze regels en afspraken zijn bedoeld als input wanneer je als stamgroepsleider met je groep dit aan het begin van het schooljaar gaat bespreken. 

Internet 

Je mag alleen op de computer of internet met toestemming van je stamgroepsleider 

 • Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik je nooit woorden die te maken hebben met seks, discriminatie, geweld en/of grof taalgebruik. Deze woorden zijn ook afgeschermd in onze zoekmachine. 
 • Zoek alleen informatie die je nodig hebt voor school. 
 • Op het internet gebruik je alleen je voornaam. Andere persoonlijke informatie zoals foto’s, achternaam, adres en telefoonnummer houd je voor jezelf. Gegevens van de school geef je alleen na toestemming van de stamgroepsleider.  
 • Vertel het je stamgroepsleider meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je ongemakkelijk voelt. Dit is niet erg, het is juist goed als je het vertelt. Indien gewenst doe je je scherm uit. 
 • Je maakt via internet geen afspraken met onbekenden, tenzij je toestemming hebt van je stamgroepsleider. 
 • Downloaden van bestanden mag alleen met toestemming van je stamgroepsleider. 
 • Printen doe je alleen met toestemming van de stamgroepsleider. 
 • Je mag alleen berichten versturen, muziek luisteren, chatten/WhatsApp, spelletjes doen, filmpjes bekijken met toestemming van de stamgroepsleider. 


Email en WhatsAppberichten sturen 

 • Wanneer je berichtjes in bijvoorbeeld WhatsApp verstuurt, let je ook op taalgebruik. 
 • Een bericht mag, wanneer het in de stamgroepssituatie de aandacht vraagt, door de stamgroepsleider worden gelezen. 
 • Wanneer iemand jou een vervelend bericht stuurt geef je dit door aan je stamgroepsleider of aan je ouders wanneer het in de thuissituatie betreft.  
 • Het hangt van de situatie af of het mail/appgedrag van leerlingen thuis naar andere leerlingen, op school wordt besproken. Dit is aan de stamgroepsleider of de directeur om te bepalen. Ook in hoeverre hier actie in wordt ondernomen naar ouders toe of andere betrokkenen. 


Regels en afspraken voor ouders 

Ouders maken op verschillende manieren gebruik van sociale media en het is belangrijk om ook hen te betrekken in de afspraken die wij maken op school.  

 • Ouders hebben te maken met onze website, ze worden informatief op de hoogte gehouden via Social Schools en ze kunnen (vrijblijvend) lid worden van verschillende app groepen. Voor de stamgroep of bijvoorbeeld kamp. 
 • De groepsapp van de stamgroepen zijn niet op initiatief van de school. Ouders die dit initiëren zijn zelfverantwoordelijk en de stamgroepsleider neemt niet deel aan zo’n groep. Ook al zijn wij niet verantwoordelijk voor zo’n groep, we gaan er wel vanuit dat daar ook dezelfde afspraken gelden die ook in de school gelden, zoals respectvol communiceren, niet over maar mét anderen praten en open en eerlijk zijn. Als er foto’s in deze app rondgaan, gaan wij ervanuit dat u die niet verspreid.  
 • Afspraken die er zijn voor een groepsapp gelden natuurlijk ook voor de website, de mail en andere communicatiekanalen.  
 • Wanneer ouders niet willen dat hun kind op de foto komt voor welk gebruik dan ook, dan hebben ze dat bij inschrijving al aangegeven. 
 • Wanneer ouders foto’s maken of filmen tijdens een viering, gaan wij ervanuit dat die alleen voor eigen gebruik worden gemaakt. Deze foto’s of films worden niet verspreid. 
 • Wij gaan regelmatig naar zorgcentrum Rispinge; De ouderen mogen niet op de foto. De meesten hebben daarvoor getekend, dus dat respecteren wij. Wanneer er toch foto’s gemaakt worden, zorgen we ervoor dat de oudere alleen van de achterkant gefotografeerd wordt. 
 • Hierbij geldt ook; deel geen foto’s van anderen. Sommige kinderen en/of volwassenen vinden dat niet prettig. 


Sancties en gevolgen voor medewerkers, ouders en leerlingen 

 • Medewerkers die in strijd handelen met bovenstaande richtlijnen maken zich schuldig aan plichtverzuim. Dit wordt opgenomen in het personeelsdossier.  
 • Wordt er grensoverschrijdend gecommuniceerd door de medewerker, dan wordt dit gemeld bij de landelijke vertrouwensinspecteur (0900-1113111) 
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen die variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet. 
 • Leerlingen en/of ouders die in strijd met bovenstaande richtlijnen handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie hierover wordt opgenomen in het leerlingendossier.  
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of ouders toe maatregelen genomen die onder meer kunnen bestaan uit een waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. 
 • Wanneer de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, kan door onze school aangifte bij de politie worden gedaan. 

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl